FHL2 interacts with EGFR to promote glioblastoma growth

FHL2 interacts with EGFR to promote glioblastoma growth.
Sun L, Yu S, Xu H, Zheng Y, Lin J, Wu M, Wang J, Wang A, Lan Q, Furnari F, Cavenee W, Purow B, Li M.
Oncogene. 2018; 37(10):1386-98.
PubMed   DOI