Mitochondrial control by DRP1 in brain tumor initiating cells

Mitochondrial control by DRP1 in brain tumor initiating cells.
Xie Q, Wu Q, Horbinski CM, Flavahan WA, Yang K, Zhou W, Dombrowski SM, Huang Z, Fang X, Shi Y, Ferguson AN, Kashatus DF, Bao S, Rich JN.
Nat Neurosci. 2015; 18(4):501-10.
PubMed   DOI